اعلامیه صلح

“من می فهمم که جنگ و نظامی گری به عوض که ما را حفاظت نماید , امنیت ما را کمتر می کند، جنگ و نظامی گری بزرگسالان، کودکان و اطفال را می کشند، زخمی می کنند و به ذهن و روانشان آسیب می رسانند؛ محیط زیست را تخریب می کنند، آزادی های مدنی را از بین می برند، اقتصاد را نابود می سازند، و منابع طبیعی , انسانی و اقتصادی را از فعالیت ها برای تمیم کردن زندگی می کشد و ضایع می کند. . من به حمایت از تلاش های عدم خشونت به منظور پایان دادن به تمام جنگ ها و آمادگی برای جنگ و ایجاد یک صلح دوامدار و عدلانه تعهد می کنم. ”

* من با اعلامیه بالا موافق هستم و برای اینکه تعهدم را نشان بدهم:

از دیگر افراد و نهادها می خواهم تا به این شبکه بپیوندند.

این اعلامیه را در بین اجتماع خود پخش خواهم کرد.

من از مقامات منتخب تقاضا / لابی خواهم کرد.

برای تبلیغات بیشتر این کار به بخش رسانه ها و ارتباطات آن خواهم پیوست.

من دربارۀ طرح “دنیای بدون جنگ” خواهم نوشت.

در زمینه کمپاین آن از طریق رسانه های اجتماعی تلاش خواهم کرد.

من در پیش مردم به خاطر این مسأله با صدای بلند حرف خواهم زد.

من تحقیقات، مقالات و نوشته های پژوهشی در این زمینه روی دست خواهم گرفت.

در صورت ضرورت، یک وبسایت ایجاد خواهم کرد.

بالای این امر سرمایه گذاری خواهم کرد.

در حرکت های سالم عدم خشونت شرکت خواهم کرد.

دست به مقاومت در برابر جنگ و نظامی گری به شکل عدم خشونت خواهم زد.

* من فورم اشتراک خودم را ایجاد خواهم کرد:

* همگی باید به خاطر پایان جنگ تلاش کنیم چون که

* موقعیت/عنوان/شماره تذکره/معرفی نامه

* شماره تماس

* نشانی و آدرس سرک

* شهر

* کشور

Please enter your information here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Our Campaigns

How To End War

2023 Film Festival
Help Us Grow

Small Donors Keep Us Going

If you select to make a recurring contribution of at least $15 per month, you may select a thank-you gift. We thank our recurring donors on our website.

This is your chance to reimagine a world beyond war
Upcoming Events
WBW Shop
Translate To Any Language