Finland and Sweden Should Remain Outside NATO and Pursue a Policy of Peace

By the signers below, Open Letter, March 4, 2022

1. The most important task of foreign and defence policy is to reduce threats to one’s own country in a way that creates security in all countries through diplomacy and cooperation on equal terms.

2. We do not want to contribute to the strengthening of the division of the world into mutually hostile military blocs. Instead, we need more non-aligned countries pursuing an independent foreign policy for common security and disarmament.

3. We want our countries to join the UN Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons. Membership of a military alliance preparing for war with nuclear weapons would go in the opposite direction and increase the risk of nuclear weapons being used against our countries or in our neighbourhood. Membership would oblige us, under Article 5 of the NATO Charter, to participate militarily if any other Member State were attacked.

4. NATO has been waging war for decades in violation of the UN Charter’s prohibition of violence, the most important safeguard for small states against the arbitrariness of great powers. The bombing of Yugoslavia in 1999 and of Libya in 2011 to drive its leaders from power are examples. We also believe that Sweden’s and Finland’s participation in the Afghan war was a foreseeable disaster, which must not be repeated. We want our countries to stay out of NATO’s wars.

5. War and rearmament are highly destructive to the climate and the environment and lead to refugee crises. By staying out of NATO, our countries can better contribute to averting the threat of ecological collapse, while preserving greater freedom to use our assets for peace-building, public health and the well-being of all people.

6. We want Sweden and Finland to take determined confidence-building measures that reduce tension between the major powers in our neighbourhood. By such measures we mean impartial reporting of all sides’ perspectives and refraining from creating enemy images, as well as risk-reducing measures such as the Finnish proposal that military aircraft should use transponders.

7. Sweden’s and Finland’s host country agreements with NATO are contrary to our countries’ freedom of alliance. We want the host country agreements to be terminated and instead seek peaceful and constructive relations with our neighbours and all other countries. This can be done in the context of a major settlement on detente and arms limitation agreements through a new Helsinki Conference on European Security.

8. NATO’s transformation from a transatlantic defence alliance into an alliance of global interests with partners on all continents increases tensions both with the rest of the world and within NATO. Our countries can better promote detente and common security if they preserve and consolidate their military non-alignment and equally reject violations of international law wherever they occur.

9. NATO membership would further strengthen NATO’s influence in the Nordic region. We do not want the one-sided picture of the political and military situation painted by NATO-affiliated think tanks such as the Atlantic Council and the NATO Strategic Communications Centre in Riga (Stratcom) to become all-pervasive, nor do we want those who criticise NATO and speak in favour of détente, disarmament, non-alignment and peace to be painted as carriers of Russian disinformation.

10. We face the threat of ecological collapse and nuclear war. It is time to wake up and do our best for the survival of humanity.

*****

1. Ulko- ja puolustuspolitiikan tärkein tehtävä on vähentää omaan maahan kohdistuvia uhkia tavalla, joka lisää kaikkien maiden turvallisuutta diplomatian ja tasavertaisen yhteistyön avulla.

2. Emme halua vahvistaa maailman jakautumista toisilleen vihamielisiin sotilaallisiin blokkeihin. Sen sijaan tarvitsemme enemmän liittoutumattomia maita, jotka harjoittavat itsenäistä ulkopolitiikkaa yhteisen turvallisuuden ja aseistariisunnan edistämiseksi.

3. Haluamme, että maamme liittyvät YK:n ydinaseiden kieltämistä koskevaan yleissopimukseen. Jäsenyys sotaan valmistautuvassa sotilasliitossa, jossa käytetään ydinaseita, toimisi päinvastaiseen suuntaan ja lisäisi riskiä siitä, että ydinaseita käytettäisiin maatamme vastaan tai naapurimaissamme. Jäsenyys velvoittaisi meidät Naton peruskirjan 5. artiklan nojalla osallistumaan sotilaallisesti, jos johonkin muuhun jäsenvaltioon hyökätään.

4. Nato on vuosikymmeniä käynyt sotaa rikkoen YK:n peruskirjan väkivallan kieltoa, joka on pienille valtioille tärkein turva suurvaltojen mielivaltaa vastaan. Esimerkkeinä voidaan mainita Jugoslavian pommitukset vuonna 1999 ja Libyan pommitukset vuonna 2011 maiden johtajien syrjäyttämiseksi vallasta. Olemme myös sitä mieltä, että Ruotsin ja Suomen osallistuminen Afganistanin sotaan oli ennakoitavissa oleva katastrofi, joka ei saa toistua. Haluamme, että maamme pysyvät erossa Naton sodista.

5. Sota ja asevarustelu ovat erittäin tuhoisia ilmaston ja ympäristön kannalta ja johtavat pakolaiskriiseihin. Pysyttelemällä erossa Natosta maamme voivat paremmin torjua ekologisen romahduksen uhkaa ja säilyttää samalla suuremman vapauden käyttää voimavarojamme rauhan rakentamiseen, kansanterveyteen ja kaikkien ihmisten hyvinvointiin.

6. Haluamme, että Ruotsi ja Suomi ryhtyvät määrätietoisesti luottamusta lisääviin toimiin, jotka vähentävät suurvaltojen jännitteitä lähialueillamme. Tällaisilla toimenpiteillä tarkoitamme puolueetonta raportointia kaikkien osapuolten näkökulmasta ja viholliskuvien luomisesta pidättäytymistä sekä riskien vähentämistä, kuten Suomen ehdotusta, jonka mukaan sotilaslentokoneiden olisi käytettävä transpondereita.

7. Ruotsin ja Suomen isäntämaasopimukset Naton kanssa ovat maidemme liittoutumisvapauden vastaisia. Haluamme, että isäntämaasopimus irtisanotaan ja että sen sijaan pyrimme rauhanomaisiin ja rakentaviin suhteisiin naapureidemme ja kaikkien muiden maiden kanssa. Tämä voidaan tehdä yhdessä sen kanssa, että Euroopan turvallisuutta käsittelevässä uudessa Helsingin konferenssissa päästään merkittävään ratkaisuun liennytyksestä ja aserajoitussopimuksista.

8. Naton muuttuminen transatlanttisesta puolustusliitosta maailmanlaajuisten intressien liittoumaksi, jolla on kumppaneita kaikilla mantereilla, lisää jännitteitä sekä muun maailman kanssa että Naton sisällä. Maamme voivat edistää paremmin rauhan rakentamista ja yhteistä turvallisuutta, jos ne säilyttävät ja lujittavat sotilaallisen liittoutumattomuutensa ja torjuvat samalla mittapuulla kansainvälisen oikeuden loukkaukset kaikkialla, missä niitä tapahtuu.

9. Nato-jäsenyys vahvistaisi entisestään Naton vaikutusvaltaa Pohjoismaissa. Emme halua, että Natoon sidoksissa olevien ajatushautomoiden, kuten Atlantic Councilin ja Riikassa sijaitsevan Naton strategisen viestintäkeskuksen (Stratcom), piirtämä yksipuolinen kuva poliittisesta ja sotilaallisesta tilanteesta leviää ainoana kaikkialle, emmekä halua, että Natoa kritisoivia ja liennytystä, aseistariisuntaa, liittoutumattomuutta ja rauhaa kannattavia leimataan venäläisen disinformaation levittäjiksi.

10. Meitä uhkaavat ekologinen romahdus ja ydinsota. On aika herätä ja tehdä parhaamme ihmiskunnan selviytymisen puolesta.

*****

1. Den viktigaste uppgiften för utrikes- och försvarspolitiken är att minska hot mot det egna landet på ett sätt som skapar trygghet i alla länder genom diplomati och samarbete på jämlika villkor.

2. Vi vill inte bidra till att stärka uppdelningen av världen i sinsemellan fientliga militärblock. I stället behövs fler alliansfria länder som för en självständig utrikespolitik för gemensam säkerhet och nedrustning.

3. Vi vill att våra länder ska ansluta sig till FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen. Medlemskap i en militärallians som rustar för krig med kärnvapen skulle gå i motsatt riktning och öka risken för att kärnvapen kommer till användning mot våra länder eller i våra närområden. Medlemskap skulle enligt artikel 5 i Nato-stadgan tvinga oss att delta militärt om någon annan medlemsstat skulle angripas.

4. Nato har under de senaste decennierna fört krig i strid med FN-stadgans våldsförbud, det viktigaste skyddet för småstater mot stormakters godtycke. Bombningen av Jugoslavien 1999 och av Libyen 2011 för att jaga bort landets ledare från makten är sådana exempel. Vi anser också att Sveriges och Finlands deltagande i Afghanistankriget var en katastrof som kunde förutses, något som det gäller att inte upprepa. Vi vill att våra länder står utanför Natos krig.

5. Krig och upprustning är i hög grad klimat- och miljöförstörande och leder till flyktingkriser. Genom att hålla sig utanför Nato kan våra länder bättre bidra till att avvärja hotet om ett ekologiskt sammanbrott och samtidigt bevara större frihet att använda våra tillgångar till fredsbyggande, folkhälsa och alla människors välfärd.

6. Vi vill att Sverige och Finland målmedvetet vidtar förtroendeskapande åtgärder, som minskar spänningen mellan stormakterna i våra närområden. Med sådana åtgärder avser vi opartisk rapportering av alla sidors perspektiv och att avstå från att skapa fiendebilder, samt riskreducerande åtgärder såsom det finska förslaget om att militärflyg skall använda transpondrar.

7. Sveriges och Finlands värdlandsavtal med Nato står i strid med våra länders alliansfrihet. Vi vill att värdlandsavtalen sägs upp och att vi i stället strävar efter fredliga och konstruktiva relationer med våra grannar och alla andra länder. Det kan ske i samband med en större uppgörelse om avspänning och avtal om vapenbegränsingar med hjälp av en ny Helsingforskonferens om europeisk säkerhet.

8. Natos omvandling från transatlantisk försvarsallians till en allians med globala intressen med samarbetspartners på alla kontinenter ökar spänningarna både mot resten av världen och inom Nato. Våra länder kan bättre verka för avspänning och gemensam säkerhet om de bevarar och befäster sin militära alliansfrihet och med samma måttstock tar avstånd från brott mot folkrätten varhelst de sker.

9. Natomedlemskap skulle leda till en ytterligare förstärkning av Natos inflytande i Norden. Vi vill inte att den ensidiga bild av det politiska och militära läget som målas upp av Nato närstående tankesmedjor såsom Atlantic Council och NATO:s center för strategisk kommunikation i Riga (Stratcom) ska bli allenarådande och inte heller att de som kritiserar Nato och talar för avspänning, nedrustning, alliansfrihet och fred utmålas som bärare av rysk desinformation.

10. Vi står inför hot om ekologiskt sammanbrott och kärnvapenkrig. Det är dags att vakna upp och göra vårt bästa för mänsklighetens överlevnad.

Första undertecknarna av uttalandet från Sverige:

Tord Björk, pensionerad medlem i Lärarförbundet, medgrundare till Nätverket Folk och Fred, Huddinge.

Karin Utas Carlsson, pensionerad barnläkare, fil.dr.ped. (fredsundervisning), Jonstorp.

Per Abrahamsson, teknologie licentiat, medlem i Kvinnor för fred, Höör.

Bengt Berg, poet, Torsby.

Eva Berlin, tidskriften Kommentar, Stockholm.

Torbjörn Björlund, f.d. riksdagsledamot (V), Uppsala.

Olof Buckard, skriftställare, satiriker, Stockholm.

Gunilla Bäckström, pensionerad arbetsterapeut, kontaktperson för Kvinnor i Svenska kyrkan/Luleå stift, Skellefteå.

Lars Drake, f.d. adjungerad professor, SLU, ordförande i Riksföreningen Nej, Östhammar.

Johan Ehrenberg, journalist, författare och grundare till tidningen ETC

Erni Friholt, pensionerad lärare, biståndsarbetare, aktiv i fredsrörelsen på Orust, Stocken.

Ola Friholt, pensionerad lärare, biståndsarbetare, aktiv i fredsrörelsen på Orust, Stocken.

Per Gahrton, grön skribent, Lund.

Susanne Gerstenberg, medlem i Kvinnor för fred, Laholm.

Kemal Görgü, skådespelare, pedagog, familjeterapeut, ordförande för Artister för fred, Stockholm

KG Hammar ärkebiskop emeritus, Svenska kyrkan och Kristna fredsrörelsen. Stockholm.

Birgitta Hedström, psykolog, omställare och medgrundare till Nätverket Folk och Fred, Broddetorp

Lotta Hedström, ekofeminist och före detta språkrör för Miljöpartiet.

Birgitta Henriksson, pensionerat vårdbiträde, aktiv i klimatriksdagen och fågelskådare, Stockholm

Hans F Hjälte, journalist, aktiv i föreningen e-Folket, Solna.

Jens Holm riksdagsledamot Sverige, ordf trafikutskottet, ledamot EU-nämnden, klimatpolitisk talesperson (V).

Ianthe Holmberg, pensionerad lärare, ordförande SKV, Svenska kvinnors vänsterförbund.

Ann-Charlotte Hult, pensionerad läkare i allmänmedicin och skolläkare, Stockholm.

Maximilian Isendahl, andelsjordbrukare och skogsägare, medlem i NordBruk, Marsätt.

Samuel Jarrick, operasångare och klimataktivist.

Harriet Johansson Otterloo, läkare, medlem i IKFF, Internationella kvinnoförbundet fred och frihet, Göteborg.

Jacob Johnson, f.d. riksdagsledamot (V), Uppsala.

Jea Jonsson, Tomelilla.

Eva Brita Järnefors, journalist, författare, Stockholm

Lennart Karlsson, pensionerad teknisk systemadministratör, aktiv i Extinction Rebellion, Uppsala.

Peter Lamming, miljöaktivist, Solna.

Eva Lund, mentalsköterska, journalist, konstnär

Tomas Magnusson, tidigare ordförande i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, tidigare president i International Peace Bureau.

Katarina Moberg, journalist, medlem i Kommentars redaktion, aktiv i Svensk-jemenitiska vänskapsföreningen, Stockholm.

Mikael Nyberg, författare, Bagarmossen.

Jonas Ohlsson, civilingenjör, aktiv i Extinction Rebellion, Örebro.

Mona Olsson, ordförande nomineringsgruppen ViSK Vänstern i Svenska kyrkan, Norrköping.

Brian Palmer, lektor Uppsala universitet, Stockholm.

Thage G Peterson, tidigare talman i Sveriges Riksdag och statsråd i flera (s-)regeringar, bl a försvarsminister och justitieminister. Teolog. Nacka.

Anders Romelsjö, läkare, professor emeritus Stockholms universitet och Karolinska institutet, Stockholm.

Anne Rosberg, sjuksköterska, medlem i Kvinnor för fred, Höör.

Karin Schibbye, landskapsarkitekt, medlem i flera organisationer bl.a. Nej till Nato – men enbart aktiv i “lokala” frågor och verkar genom Hägerstens hembygdsförening och Barns utemiljö i staden (BUMS), Stockholm.

Gudrun Schyman, kommunpolitiker, fredsaktivist, Simrishamn.

Valentin Sevéus, författare av fritidspolitiska böcker, Stockholm.

Sören Sommelius, kulturskribent, författare, knuten till TFF i Lund, Helsingborg.

Jan Strömdahl, ordförande för Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, Stockholm

Gunilla Winberg, författare och översättare av afrikansk skönlitteratur, Stockholm.

Jan Öberg, docent, direktör Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, TFF. Lund https://transnational.live

Ruben Östlund, filmregissör, Göteborg

Julkilausuman ensimmäiset allekirjoittajat Suomesta / Första undertecknarna av uttalandet från Finland:

Mikael Böök, pol mag, medlem av Finlands Fredsförbund, valt.maist. Suomen Rauhanliiton jäsen, Isnäs.

Mervi Grönfors, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, förskolepedagog, Tampere.

Marjatta Hanhijoki, kuvataiteilija, bildkonstnär, Helsinki.

Risto Isomäki, kirjailija, författare, Hanko.

Elias Krohn, Kulttuurivihkojen päätoimittaja, chefredaktör för Kulttuurivihkot, Helsinki.

Janne Länsipuro, luomuyrittäjä, ekoföretagare, Isnäs.

Claus Montonen, docent, medlem av Tekniken i livets tjänst, dosentti, Tekniikka elämää palvelemaan yhdistyksen jäsen, Helsingfors.

Naiset Rauhan Puolesta/ Kvinnor för fred, www.naisetrauhanpuolesta.org

Kai Nieminen, kirjailija, kääntäjä, författare, översättare, Loviisa.

Martti Nikumaa, maalari, målare, Kolari.

Helge Niva, lukion lehtori, gymnasielektor, Salla.

Hannes Nykänen, docent i filosofi, filosofian dosentti, Esbo.

Vesa Puuronen, sosiologian professori Oulun yliopisto, professor i sociologi, Uleåborgs universitet, Rovaniemi, Vanttauskoski

J.P., Roos, sosiaalipolitiikan professori emeritus, professor emeritus i socialpolitik, Helsingfors.

Esko Seppänen, kansanedustaja 1987-1996, MEP 1996-2009, riksdagsman 1987-1996, MEP 1996-2009, Helsinki.

Tuula Sykkö, ammattikorkeakoulun lehtori, lektor i yrkeshögskola, Kemi.

Heikki Tervahattu, ekologisen ympäristö-suojelun dosentti emeritus, docent i ekologiskt miljöskydd emeritus, Parikkala.

Kerstin Tuomala, psykolog, medlem av Fredskämparna i Finland, psykologi, Suomen Rauhanpuolustajien jäsen, Kolari.

Marko Ulvila, tietokirjailija, kansalaisaktiivi, fackboksförfattare, medborgaraktiv, Tampere.

Thomas Wallgren, filosofie doktor, filosofian tohtori, Helsingfors.

Riikka Ylitalo, filosofian tohtori, opettaja, filosofie doktor, lärare, Helsinki.

 

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate To Any Language