När Robotar Bestämmer Över Liv Och Död / When Robots Decide on Life and Death

By Olof Klugman, Tidningen Syre, February 22, 2021

Autonoma vapensystem kan göra dödandet både bekvämare och billigare. Nu kan världen stå inför en ny kapprustning och ett internationellt förbud brådskar, enligt fredsrörelsen. Men den svenska regeringens linje är ett frågetecken.

Autonomous weapon systems can make killing both more convenient and cheaper. Now the world may face a new arms race and an international ban is urgent, according to the peace movement. But the Swedish government’s line is a question mark.

De står svartklädda i ökenhettan vid Creech air force base, en av USA:s kommandocentraler för beväpnade drönare. I händerna håller de små kistor märkta med Irak, Afghanistan, Somalia och Jemen – länder där amerikanska drönare släckt åtskilliga människoliv.

They are dressed in black in the desert heat at Creech air force base, one of the US command centers for armed drones. In their hands are the small coffins marked with Iraq, Afghanistan, Somalia and Yemen – countries where American drones have extinguished several lives.

En av dem som på det här sättet vill påminna de anställda på anläggningen om vilka konsekvenser verksamheten får tusentals mil bort är Ann Wright. I tre decennier har hon tjänat den amerikanska staten, som officer och diplomat. När hon denna fredag i mars 2015 hör till dem som inte nöjer sig med den stillsamma manifestationen utan bestämmer sig för att blockera trafiken vid kommandocentralen griper polisen in och för henne till arresten i Las Vegas.

Ann Wright is one of those who wants to remind the employees at the facility about the consequences of their actions thousands of miles away. For three decades she has served the US government as a military officer and diplomat. When she this Friday in March 2015 is among those who are not satisfied with the quiet demonstration but decide to block the traffic at the command center, the police intervene, arrest hre and take her to jail in Las Vegas.

Det är åt fredsrörelsen Ann Wright viger sin tid, efter att invasionen av Irak 2003 blev droppen som fick hennes bägare att rinna över och hon sa upp sig från utrikesdepartementet. Hon har inte ångrat sig.

Ann Wright dedicates her time to the peace movement, after the invasion of Iraq in 2003 became the last straw and she resigned from the Foreign Ministry. She has not regretted the decision.

– Min röst är mer kraftfull utanför statsapparaten än innanför, säger Ann Wright från hemmet på Hawaii.

– “My voice is more powerful outside the state apparatus than inside,” says Ann Wright from her home in Hawaii.

Autonoma vapen snart här

Autonomous weapons are soon here

Drönare är hennes specialområde. Inte de fiffiga skapelser som flyger blod till sjuka på svårtillgängliga platser i Rwanda eller hittar människor som försvunnit i den svenska skogen. De drönare Ann Wright intresserat sig för räddar inga liv, de släpper bomber och avfyrar missiler tusentals mil från de kommandocentraler de styrs ifrån.

Drones are her specialty. Not the clever machines who fly blood to the sick in hard-to-reach places in Rwanda or find people who have disappeared in the Swedish forest. The drones Ann Wright is interested in do not save lives, they drop bombs and fire missiles thousands of miles from the command centers they are controlled from (thousands of miles away).

– Det blir lättare att stå ut med kriget när dina egna unga män och kvinnor sitter i ett luftkonditionerat rum och tittar på en datorskärm, säger hon.

– It becomes easier (for the public) to put up with the war when your own young men and women sit in an air-conditioned room and look at a computer screen, she says.

Kanske är det bara början. De drönare och andra obemannade vapensystem som redan är en högst påtaglig verklighet kräver en människa som trycker på knappen för att vapnen ska avfyras. Men snart kan de helt autonoma vapnen vara här, de som är förprogrammerade att både identifiera mål och oskadliggöra dem. Eller för att tala klarspråk: Vapnen som själva avgör vem som ska dö och vem som ska leva.

Maybe that’s just the beginning. The drones and other unmanned weapon systems that are already a very tangible reality require a person to press the button for the weapons to be fired. But soon the completely autonomous weapons can be here, those that are pre-programmed to both identify targets and neutralize them. Or to put it bluntly: the weapons that themselves decide who will die and who will live.

Ann Wright demonstrerar utanför det amerikanska utrikesdepartementet där hon själv tjänstgjort som diplomat i sexton år. Foto: Koa Books

Ann Wright demonstrates outside the US State Department, where she herself  served as a diplomat for sixteen years. Photo: Koa Books

Helt autonoma vapen kan vara drönare som själva fattar beslut om att avfyra missiler och släppa bomber, men också om exempelvis ubåtar eller pansarfordorn. Kort sagt, vilka vapentyper som helst kan bli autonoma.
Med helt autonoma vapen, eller mördarrobotar som de också kallas, sänks trösklarna ytterligare för att ge sig ut på militära äventyr. Därmed kommer världens konflikter bli fler, fruktar Daan Kayser, som arbetar för den nederländska fredsorganisationen Pax och den internationella kampanjen Stop killer robots, stoppa mördarrobotarna.

Fully autonomous weapons can be drones that make their own decisions about firing missiles and dropping bombs, but also about, for example, submarines or armored vehicles. In short, any type of weapon can become autonomous.  With completely autonomous weapons, or killer robots as they are also called, the thresholds are lowered further to embark on military adventures. This will increase the world’s conflicts, fears Daan Kayser, who works for the Dutch peace organization Pax and the international campaign Stop killer robots, stop the killer robots.

Daan Kayser varnar också för en kapprustningsspiral där i synnerhet USA och Kina hetsar varandra att spendera allt större summor för att ligga längst fram i utvecklingen av de autonoma vapensystemen.

Daan Kayser also warns of a spiraling arms race in which the United States and China in particular are inciting each other to spend ever-increasing sums to stay at the forefront of the development of autonomous weapons systems.

– Angelägna om att utveckla vapnen så snabbt som möjligt skulle de kanske inte tänka så mycket på konsekvenserna, säger han.

“Concerned about developing the weapons as quickly as possible, they might not think so much about the consequences,” he says.

Bidrar till en instabil värld

Contributes to an unstable world

Daan Kaysers dystra framtidsscenario tar inte slut där. Svårigheten att avgöra vem som ligger bakom en attack bidrar till en mer instabil värld som är svårare att överblicka. Dessutom är tekniken billig att kopiera när den väl finns på plats och kan spridas till såväl mindre länder som terrorgrupper. Därmed kan den världspolitiska spelplanen förändras i grunden, med ökade spänningar som följd, enligt Daan Kayser. Det betyder inte att han längtar tillbaka till den tid då USA var ensam supermakt.

Daan Kayser’s bleak future scenario does not end there. The difficulty of determining who is behind an attack contributes to a more unstable world that is more difficult to see. In addition, the technology is cheap to copy once it is in place and can be spread to both smaller countries and terrorist groups. Thus, the world political game plan can change fundamentally, with increased tensions as a result, according to Daan Kayser. This does not mean that he longs for the time when the United States was the sole superpower.

– Det bästa vore om alla länder var jämlika när det gäller militär och politisk makt så att de kunde balansera ut varandra. Problemet är att utvecklingen av autonoma vapen kan leda till mycket snabba skiften i maktbalansen, säger Daan Kayser.

– It would be best if all countries were equal in terms of military and political power so that they could balance each other out. The problem is that the development of autonomous weapons can lead to very rapid shifts in the balance of power, says Daan Kayser.

Redan dagens beväpnade drönare, som nu sprider sig till allt fler länder, rubbar maktbalansen mer än gamla stormakter vill kännas vid, enligt Ann Wright. USA:s attack för ett år sedan mot Qasem Soleimani, ledaren för det iranska revolutionsgardet, ser hon som ett illustrativt exempel. Irans vedergällning kommer, det är hon övertygad om.

Even today’s armed drones, which are now spreading to more and more countries, are upsetting the balance of power more than old great powers want to feel, according to Ann Wright. She sees the US attack on Qasem Soleimani, the leader of the Iranian Revolutionary Guards, a year ago as an illustrative example. Iran’s retaliation is coming, she is convinced.

– Våra politiska ledare verkar tro att vi är ensamma om tekniken, varför skulle vi annars döda Qasem Soleimani? Man kan inte avrätta Irans mest populära militär och förvänta sig att de inte ska svara med samma mynt. De har drönarna och de har vapnen, säger Ann Wright.

– Our political leaders seem to think that we are alone in technology, why else would we kill Qasem Soleimani? One cannot execute Iran’s most popular military and expect them not to respond with the same manner. They also have drones and they have weapons, says Ann Wright.

Färre skulle dö

Utvecklingen av drönare tog fart under George Bush den yngres dagar i Vita huset, genom krigen i Afghanistan och Irak. Det sas att de nya vapnen var precisa och skulle minska antalet dödsoffer. Ann Wright konstaterar att det inte är så drönarna använts. Missilerna och bomberna har inte sällan slagit blint.

The development of drones increased during the days of George Bush the Younger in the White House, in the wars on Afghanistan and Iraq. It is said that the new weapons were accurate and would reduce the number of casualties. Ann Wright notes that this is not what happened with the drones. The drones’ missiles and bombs have often struck blindly.

– Vi har sett hela bröllopssällskap och begravningsföljen flyga i luften och sedan den sjukvårdspersonal som kommer för att rädda dem, säger hon.
I diskussionen om helt autonoma vapen återkommer argumentet att civila kan skonas med hjälp av teknik som träffar rätt. Men Daan Kayser påpekar att tekniken är beroende av den data vi förser den med – information från en fördomsfull värld dominerad av västerländska vita män.

– We have seen the whole wedding party and the funeral procession fly in the air and then the medical staff who come to save them, she says.

In the discussion of completely autonomous weapons, the argument recur that civilians can be spared with the help of technology that hits right. But Daan Kayser points out that technology depends on the data we provide it with – information from a prejudiced world dominated by Western white men.

Fördomsfull AI

Prejudiced AI

Exemplen är många på hur människors fördomar och snäva perspektiv smittar av sig på tekniken: Automatiska tvålpumpar på offentliga toaletter som bara reagerar på ljusa händer. Afroamerikaner som arresteras för att kameran felaktigt känt igen dem som kriminella. Foto-
appar som bara tar bilder på personer med en viss sorts ögonform. Algoritmerna har tränats främst på vita personer och gör helt enkelt fler felbedömningar när det gäller icke-vita personer.

There are many examples of how people’s prejudices and narrow perspectives spread to technology: Automatic soap pumps in public toilets that only react to light hands. African Americans arrested for camera incorrectly recognizing them as criminals. Photo-apps that only take pictures of people with a certain type of eye shape. The algorithms have been trained mainly on white people and simply make more misjudgments when it comes to non-white people.

– Addera ett vapen till ekvationen så blir det mycket problematiskt, säger Daan Kayser.

– Add a weapon to the equation and it will be very problematic, says Daan Kayser.

Det är inte bara fredsrörelsen som fruktar helt autonoma vapen. 2018 lovade den svenska experten på artificiell intelligens (AI) Max Tegmark att inte delta i utvecklingen av helt autonoma vapen. Han fick med sig ett stort antal kollegor på ett upprop där de både argumenterar för att det är moraliskt tvivelaktigt att låta maskiner avgöra människors liv och död och varnar för vilka kraftfulla verktyg för våld och förtryck autonoma vapen kan innebära, särskilt när de kopplas samman med system för övervakning. Max Tegmark hör till dem som befarar att autonoma vapensystem i framtiden kan användas för att bedriva etnisk rensning.

It is not just the peace movement that fears completely autonomous weapons. In 2018, the Swedish expert on artificial intelligence (AI) promised Max Tegmark not to participate in the development of completely autonomous weapons. He brought with him a large number of colleagues on a call where they both argue that it is morally questionable to let machines determine people’s lives and deaths and warns of what powerful tools for violence and oppression autonomous weapons can entail, especially when they are linked to monitoring system. Max Tegmark is one of those who fear that in the future, autonomous weapons systems can be used to carry out ethnic cleansing.

Nu pågår samtal i FN inom CCW, konventionen om särskilt inhumana vapen. För att komma framåt där krävs konsensus. Om man misslyckas med att uppnå det under 2021, vilket förefaller vara det mest sannolika, anser Daan Kayser att de länder som vill ska gå vidare på egen hand.

Talks are now underway in the UN within the CCW, the convention on particularly inhumane weapons. To move forward there, consensus is required. If one fails to achieve this in 2021, which seems to be the most likely, Daan Kayser believes that the countries that want to move forward on their own.

– Det är bråttom att få ett avtal på plats. Annars riskerar vi att hamna i en situation där utvecklingen är utom kontroll och vi önskar att vi infört regleringar, säger han.

– It is urgent to get an agreement in place. Otherwise, we risk ending up in a situation where development is out of control and we wish we had introduced regulations, he says.

Robotar bevakar gränsen

Robots guard the border

Mördarrobotar må låta som någonting i en dystopisk Hollywoodfilm. Men faktum är att Sydkorea redan bevakar gränsen mot Nordkorea med robotar som på egen hand skulle kunna döda eventuella inkräktare, men som försetts med ett ”lås” som innebär att en människa måste godkänna att skott avlossas. Och för ett drygt år sedan påstod Turkiet att de inom kort skulle ha helt autonoma drönare redo att strida i Syrien. Påståendet möttes med tvivel från experter, men kan ändå ses som en påminnelse om att utvecklingen pågår.

Killer robots may sound like something in a dystopian Hollywood movie. But the fact is that South Korea is already guarding the border with North Korea with robots that could kill any intruders on their own, but which are equipped with a “lock” which means that a human must approve that shots are fired. And just over a year ago, Turkey claimed that they would soon have fully autonomous drones ready to fight in Syria. The statement was met with doubt from experts, but can still be seen as a reminder that the development is ongoing.

USA och Ryssland har uttryckt skepsis inför ett internationellt förbud. Tillsammans med Kina antas de ligga i frontlinjen när det gäller utvecklingen av autonoma vapen. Men Daan Kayser tycker inte man ska stirra sig blind på att få med sig motsträviga stormakter.

The United States and Russia have expressed skepticism about an international ban. Together with China, they are believed to be at the forefront of the development of autonomous weapons. But Daan Kayser does not think one should stare blindly at bringing with them reluctant great powers.

– Jag hör folk säga att det är meningslöst om inte Ryssland och USA är med, men vi har sett när det gäller avtalen som förbjuder klustervapen och landminor att det skapar normer som haft effekt också på dem, trots att de inte skrivit under, säger han.

– I hear people say that it is pointless if Russia and the United States are not involved, but we have seen when it comes to the agreements that ban cluster munitions and landmines that it creates norms that have had an effect on them as well, even though they have not signed, he says .

”Regeringen är passiv”

“The government is passive”

Han menar att ett avtal skulle ha effekt för att länder är mer måna än man kan tro om sitt internationella rykte, men också för att det skulle göra finansiella institutioner mindre pigga på att investera i tekniken.

He believes that an agreement would have an effect because countries are more concerned than one might think about their international reputation, but also because it would make financial institutions less eager to invest in technology.

Den svenska regeringens agerande imponerar inte på Daan Kayser. I fjolårets utrikesdeklaration slog regeringen fast att Sverige ska driva på för ett ”effektivt internationellt förbud”. Men när ett tiotal länder, däribland Tyskland, Österrike och Brasilien gått samman och beskrivit hur de vill att ett regelverk utformas har Sverige inte varit med.

The Swedish government’s actions do not impress Daan Kayser. In last year’s foreign declaration, the government stated that Sweden should push for an “effective international ban”. But when a dozen countries, including Germany, Austria and Brazil, came together and described how they want a regulatory framework to be designed, Sweden has not been involved.

Tre av fyra svenskar motsätter sig en utveckling av vapen som själva väljer ut och attackerar mål utan mänsklig inblandning, enligt en färsk opinionsundersökning, beställd av Stop killer robots. Det borde motivera den svenska regeringen att kliva fram, anser Daan Kayser.

Three out of four Swedes oppose the development of weapons that themselves select and attack targets without human intervention, according to a recent opinion poll, commissioned by Stop killer robots. That should motivate the Swedish government to step forward, Daan Kayser believes.

– Sverige hör till de länder där motståndet mot mördarrobotar är som starkast. Det är en stark signal till den svenska regeringen att vara mer ambitiösa, säger han.

– Sweden is one of the countries where the resistance to killer robots is strongest. It is a strong signal to the Swedish government to be more ambitious, he says.

Gabriella Irsten, politisk handläggare på Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF), håller med om att den svenska regeringen är passiv.

Gabriella Irsten, political administrator at the International Women’s Union for Peace and Freedom (IKFF), agrees that the Swedish government is passive.

– De säger att Sverige ska vara ledande, men gör egentligen ingenting, säger hon.

– They say that Sweden should be a leader, but do nothing really, she says.

Gabriella Irsten anser att den feministiska utrikespolitik som ska vägleda Sveriges ställningstaganden borde kunna användas för att driva på ett förbud. Hon pekar bland annat på farhågor om att autonoma vapensystem skulle kunna användas för att underlätta systematiskt sexuellt våld i konflikter, exempelvis genom att samla ihop kvinnor och flickor.

Gabriella Irsten believes that the feminist foreign policy that is to guide Sweden’s positions should be able to be used to push for a ban. Among other things, she points to fears that autonomous weapons systems could be used to facilitate systematic sexual violence in conflicts, for example by bringing together women and girls.

– Sverige borde kunna hantera den här frågan. Verktygen finns, säger hon.

– Sweden should be able to handle this issue. The tools are there, she says.

Linde vill inte intervjuas

Linde does not want to be interviewed

Att reda ut vad som egentligen är Sveriges hållning är inte enkelt. Utrikesminister Ann Linde (S) vill inte ställa upp på intervju och när Syre skrev om frågan i oktober skickade utrikesdepartementets presstjänst ett svar som beskrev två förbehåll för att i slutändan ställa sig bakom ett internationellt förbud: Dels måste det vara tydligt vilka vapen som ska omfattas, dels måste de länder som har förmåga att utveckla tekniken omfattas.

Finding out what Sweden’s attitude really is is not easy. Foreign Minister Ann Linde (S) does not want to appear for an interview and when Syre wrote about the issue in October, the Foreign Ministry’s press service sent an answer describing two reservations to ultimately support an international ban: Firstly, it must be clear which weapons are to be covered , and the countries capable of developing the technology must be covered.

I höstas publicerade Syre UD:s svar i sin helhet – ändå ringde en av utrikesministerns medarbetare upp Syres reporter och bad om ett tillägg till artikeln i efterhand där man underströk att man såg risker med autonoma vapen, men utan att ta tillbaka de båda förbehållen.

In the autumn, Syre published the Foreign Ministry’s response in its entirety – yet one of the Foreign Minister’s employees called Syre’s reporter and asked for a supplement to the article afterwards, emphasizing that they saw risks with autonomous weapons, but without withdrawing the two reservations.

UD:s svar fick Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Janine Alm Ericson att gå i taket. Några förbehåll för ett svenskt stöd för ett internationellt förbud anser hon inte finns, enligt överenskommelsen mellan regeringspartierna. När hon sedan frågade Ann Linde om saken i riksdagen formulerade sig utrikesministern annorlunda:

The Foreign Ministry’s response made the Green Party’s foreign policy spokesperson Janine Alm Ericson go to the roof. She believes that there are no reservations about Swedish support for an international ban, according to the agreement between the government parties. When she then asked Ann Linde about the matter in the Riksdag, the Foreign Minister formulated himself differently:

– Vi vill att ett effektivt förbud ska omfatta så många som möjligt, givetvis också de länder som försöker att utveckla vapnen. Detta behöver dock inte nödvändigtvis innebära att de aktivt stöder utformningen av förbudet, sa Ann Linde.

– We want an effective ban to cover as many people as possible, of course also the countries that are trying to develop weapons. However, this does not necessarily mean that they actively support the design of the ban, said Ann Linde.

Internationell rätt bygger på att avtal är bindande för de länder som skriver under och ratificerar dem. Vad Sveriges linje blir ifall exempelvis USA och Ryssland ställer sig utanför får Syre inget svar på. I ett mejl hänvisar UD:s presstjänst till att det inte finns något färdigt förslag. ”Men Sveriges ingång är tydlig – vi tar nu en ledande roll i arbetet för att hitta vägar fram för att effektivt förbjuda dödliga autonoma vapensystem”, skriver UD.

International law is based on the fact that agreements are binding on the countries that sign and ratify them. What Sweden’s line will be if, for example, the United States and Russia stand outside, Syre will not receive an answer. In an email, the Foreign Ministry’s press service refers to the fact that there is no ready-made proposal. “But Sweden’s entrance is clear – we are now taking a leading role in the work to find ways forward to effectively ban deadly autonomous weapon systems,” writes the Ministry of Foreign Affairs.

UD tillägger att tydlighet om vilka vapen som ska omfattas är viktig för att inte ”drabba försvarsförmågan hos länder med legitima högteknologiska försvarssystem, däribland Sverige”.

The Ministry of Foreign Affairs adds that clarity about which weapons are to be covered is important in order not to “affect the defense capability of countries with legitimate high-tech defense systems, including Sweden”.

Inte heller hos den svenska försvarsjätten Saab vill man prata med Syre. I oktober skrev bolaget till Syre att man ska ”hänga med” i utvecklingen mot automation, men om det i framtiden också kan innebära produktion av helt autonoma vapen får vi inget klart svar på.

The Swedish defense giant Saab does not want to talk to Syre either. In October, the company wrote to Syre that it should “keep up” with the development towards automation, but if in the future it can also involve the production of completely autonomous weapons, we will not get a clear answer.

Saab saluför redan flera obemannade maritima system, däribland undervattensroboten Sea wasp. Bolaget lyfter gärna fram hur produkter som Sea wasp kan användas för att oskadliggöra minor, men vill inte prata om sina framtidsplaner. Däremot betonar man den mänskliga kontrollen över tekniken i de projekt man bedriver i dag.

Saab already markets several unmanned maritime systems, including the Sea wasp underwater robot. The company is happy to highlight how products such as Sea wasp can be used to neutralize mines, but does not want to talk about its future plans. On the other hand, emphasis is placed on human control over technology in the projects we carry out today.

Backar från intervjun

Backs from the interview

”AI skapar bättre möjligheter för system att fatta korrekta beslut men det är viktigt att framhålla att beslutsfattandet inte kan överföras till robotar, det görs i grunden alltid av en människa”, skriver Saabs pressekreterare Mattias Rådström i ett mejl.

“AI creates better opportunities for systems to make correct decisions, but it is important to emphasize that decision-making cannot be transferred to robots, it is basically always done by a human being,” writes Saab’s press secretary Mattias Rådström in an email.

När den svenska överbefälhavaren (ÖB) Micael Bydén talade om obemannade system och artificiell intelligens på konferensen Folk och försvar i januari kunde man ana kraft bakom orden, trots den coronasäkra digitala distansen.

When the Swedish Commander-in-Chief (ÖB) Micael Bydén spoke about unmanned systems and artificial intelligence at the conference People and Defense in January, one could sense the power behind the words, despite the corona-safe digital distance.

– Vi måste hålla oss i framkant, sa Micael Bydén.

– We must stay at the forefront, said Micael Bydén.

Men inte heller vilken utveckling Försvarsmakten ser framför sig får vi veta mer om. Syre utlovas först en intervju med forskningschefen. Men efter att frågorna skickats i förväg dras erbjudandet tillbaka.

But we will not know more about the development that the Armed Forces is facing either. Oxygen is first promised an interview with the head of research. But after the questions have been sent in advance, the offer is withdrawn.

Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan Widman gör inte vågen efter ÖB:s tal. Han menar att satsningar på autonoma vapen snarare ligger i industrins än försvarets intresse. Några större moraliska betänkligheter har han inte över utvecklingen av autonoma vapen – men han varnar för kostnaderna som kan tränga undan de nya soldater, stridsvagnar och kanoner han vill se.

The Liberals’ defense policy spokesman Allan Widman does not make the wave after ÖB’s speech. He believes that investments in autonomous weapons are in the interest of industry rather than defense. He has no major moral concerns about the development of autonomous weapons – but he warns of the costs that could displace the new soldiers, tanks and cannons he wants to see.

– Vi måste förstå att hur mycket vi än lägger ner på forskning och innovationer kommer vi aldrig kunna mäta oss med länder om USA, Kina och Ryssland, säger han.

“We must understand that no matter how much we invest in research and innovation, we will never be able to compete with countries around the United States, China and Russia,” he says.

Allan Widman menar att en överdriven teknikvurm präglat det svenska försvaret under de senaste årtiondena. Uppgraderingen av flygplanet Jas Gripen ser han som ett belysande exempel.

Allan Widman believes that an excessive technological craze has characterized the Swedish defense in recent decades. He sees the upgrade of the Jas Gripen aircraft as an illustrative example.

– Man ska göra om allt. Det ska vara ny motor, nytt skrov och nya sensorer. Det där är väldiga språng som många gånger leder till förseningar och därmed fördyringar. Industrin med sina tusentals ingenjörer ser naturligtvis gärna satsningar på teknikutveckling, men jag är mer intresserad av att vi får en armé av anständig storlek, säger Allan Widman.

– You have to redo everything. It will be a new engine, new hull and new sensors. These are huge leaps that often lead to delays and thus more expensive ones. The industry with its thousands of engineers is naturally happy to see investments in technology development, but I am more interested in having an army of a decent size, says Allan Widman.

Industrin driver på

The industry is pushing on

På Hawaii sitter Ann Wright och resonerar om vad som driver utvecklingen mot autonoma vapen: Industrin, snarare än militären, anser även hon. Hon uppfattar en skepsis inom militären mot att släppa ifrån sig kontrollen och låta datorerna beordra sig själva.

In Hawaii, Ann Wright sits and discusses what is driving the development towards autonomous weapons: Industry, rather than the military, she also believes. She perceives a skepticism within the military against letting go of control and letting the computers order themselves.

– Det kommer inte längre finnas användning för alla dessa generaler när dator nummer ett är en fyrstjärnig general och dator nummer två en trestjärnig general, säger hon, bara halvt på skämt.

– There will no longer be use for all these generals when computer number one is a four-star general and computer number two a three-star general, she says, only half jokingly.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate To Any Language